Împreună pentru educație de calitate

(Din raportul prezentat de Ion RECEAN, şeful Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport, la Conferinţa pedagogilor din 23 august 2018)

Conferința pedagogică. În prim plan tinerii specialiști: Cristina ȘCERBANI, Ana-Maria BARBĂROȘ, Victoria DANII, Victoria STATNIC
Conferința pedagogică. În prim plan tinerii specialiști: Cristina ȘCERBANI, Ana-Maria BARBĂROȘ, Victoria DANII, Victoria STATNIC

Genericul Conferinței „Împreună pentru educație de calitate” are menirea să indice direcția corectă, care ne va apropia de ceea ce ne dorim.

Conferința de astăzi a fost anticipată de mai multe activități: ateliere de dezbateri și conferințele din teritoriu, întruniri metodice raionale, 10 ateliere de dezbateri raionale în cadrul cărora au fost discutate problemele cele mai stringente.
Managementul resurselor umane este un garant al calității. La acest capitol menționăm că procesul educațional este asigurat de 1110 cadre didactice. Dintre care 791 sunt de bază și 115 cumularzi, iar 204 sunt de vârstă pensionară. Din ei, respectiv, 151/498 au grad didactic superior, unu şi doi. Grad managerial au în total 21 de persoane.
Din păcate, ritmul de reînnoire a contingentului de cadre didactice este mult mai redus decât ni-l dorim. Spre exemplu, anul precedent am avut un necesar de 96 cadre didactice, însă dintre cei 36 tineri specialiști repartizați de Ministerului Educației Culturii și Cercetării, în procesul de muncă s-au încadrat doar 12. Asta deşi tinerii specialiști au beneficiat de indemnizațiile unice, compensarea cheltuielilor pentru energia electrică, termică, chirie.
Pe parcursul anului s-au creat probleme în predarea unor discipline școlare (limba engleză, educația muzicală), motivul fiind migrația cadrelor didactice, neîncadrarea tinerilor specialiști, și problema școlilor mici (numărul mic de ore la unele discipline).
Şi mai regretabil acest fapt, deoarece pentru noul an școlar încă rămâne nesoluționată problema asigurării cu cadre didactice.
Rețeaua instituțiilor de învățământ a fost prezentată prin cele 80 instituții în care au fost instruiți 8759 elevi.
Total cuprinşi cu grădiniţa sunt 3485 de copii. Instituţionalizarea copiilor de 1-7 ani indică, că 1027 copii nu sunt cuprinşi cu grădiniţa. Vârsta mai puţin cuprinsă este cea de 1,5-4 ani. Numărul copiilor cuprinşi cu vârsta de 6-7 ani este de 857, ce reprezintă 100% cuprindere. IET sunt asigurate cu cadre didactice, dintre care 95% calificate.
Învăţământul primar are în total 3076 elevi, din ei 2704 cu instruire în limba română, iar 372 cu instruire în limba rusă. Total clase -155. Completarea medie pe clasă este 19,84.
În clasa întâi au fost înmatriculaţi 784 elevi, din ei 696 cu instruire în limba română și 88 cu instruire în limba rusă.
Gimnaziile au un total de 2487 elevi, repartizaţi în 136 clase. Completarea medie pe clasă este 18,28.
Numărul total de liceeni este de 704, 35 clase pe profilurile existente. Raportul elev per cadru didactic este de 17,78. Completarea medie pe clasă este 20,2 elev, comparativ cu 20,00 în anul precedent. Numărul de clase liceale, însă, s-a micșorat cu 5, iar cel al elevilor – cu 46.
Centrul de Creație Drochia în activitatea sa se axează pe 4 direcţii: creaţie artistică, decorativ-aplicativă, știinţe reale, sportivă. În anul curent, la CC Drochia au activat 36 de grupe de copii cu 20 de profiluri de cerc şi cu un efectiv de 646 de elevi.
Școala sportivă Drochia are 11 secții sportive 11 (602 beneficiari). Cele mai solicitate sunt: fotbalul, jocul de dame, handbalul, acrobatica, boxul, judoul.
Scopul nostru este să contribuim la actualizarea cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și abordărilor corecte cu ultimele schimbări din învățământ, să facem un schimb permanent de informații și experiență între profesori și alte grupuri țintă, care pot influența calitatea în educație.
De altfel, în această direcţie deja se lucrează. Până în prezent a fost realizat un șir de activități de formare, începând cu activitățile de o zi până la 3 săptămâni. În ultimii doi ani se observă tendințe de a oferi stagii, ce ar acoperi nevoile solicitantului.
În baza analizei acestei componente putem menționa că, au susținut stagii de formare profesională (în teritoriul raionului), promovate de către USARB și USM, 88 persoane din educația preșcolară, 18 din management, 56 din pedegogia preșcolară şi 14 de educație artistică, dar şi 257 din învățământ primar/gimnazial/liceal, 62 din cel primar, 144 de la disciplinele şcolare şi 51 din managementul educațional.
Unul din obiectivele prioritare ale DÎTS Drochia și managerilor școlari a fost școlarizarea, prevenirea abandonului școlar și a absenteismului. Grație colaboratorilor tuturor factorilor de decizie, numărul minorilor neșcolarizați a ajuns la 0. Pe parcursul anului a abandonat școala doar un elev.
Rezultatele obţinute de discipolii de la instituţiile de învăţământ din raion sunt pe potriva implicării elevilor, dar şi a dascălilor. Ne bucură faptul, că lotul olimpic al raionului Drochia la olimpiadele republicane a obținut rezultate bune, și insist să le nominalizez: Limba și literatura română – premiul III; Limba și literatura română (alolingvi) – premiul II, 2 premii III şi 1 mențiune; Limba și literatura rusă – premiul II şi mențiune; Matematica – premiul III; Informatica – premiul III şi mențiune; Fizica – premiul III; Educația ecologică – premiul II; Economia – premiul II şi mențiune; Educația fizică – premiul II.
Mai menţionez că, datorită sârguinţei şi succeselor înregistrate, doi elevi au fost eliberați de la examenul de capacitate clasa a IX-a, alţii doi – de la examenul BAC (un elev chiar a fost eliberat de la două discipline (matematica și informatica), alt elev – de la examenul la limba română.
Unul din cei mai importanți factori cu impact direct asupra sănătății elevilor este alimentația, deoarece ea influențează atât nivelul de dezvoltare fizică, cât și cea psihică. În instituțiile de educație timpurie se alimentează 100% copii, gratuit – 134 copii. Din cele 36 de instituţii de învăţământ general, doar una nu dispune de cantină. În anul precedent de studii s-au alimentat 3076 de copii din clasele primare, adică 100 %. Media per elev a fost de 8,61 lei pe zi. Din clasele gimnaziale s-au alimentat numai 173 de copii, ceea ce constituie 4,7 %.
La capitolul alimentaţie în instituţiile de învăţământ avem un minunat exemplu în persoana lui Grigore Lupaşcu, director SRL „Tehagrodas”, care a asigurat alimentarea gratuită a 128 elevi de la Gimnaziul Mândâc. De asemenea, în s. Chetrosu, 12 elevi din familii socialmente vulnerabile (5 din clasele primare și 7 gimnaziale), au beneficiat de prânz oferit de Centrul Social „Concordia”. La Centrul Comunitar „Încredere” din s. Pelinia, sunt alimentaţi patru discipoli de la gimnaziul din localitate. Consiliul de Administrație al liceului din aceeaşi localitate a luat decizia de a alimenta cinci elevi din ciclul gimnazial, care provin din familii vulnerabile. În baza proiectului „Educaţie Plus 3”, în parteneriat cu Institutul pentru Iniţiative Rurale, sunt alimentaţi 40 elevi de la Gimnaziul Gribova, 17 fiind din familii social-vulnerabile.
O temă aparte o constituie transportarea elevilor. Astfel, în total au fost transportaţi tur-retur, şcoală-casă 397 elevi. Pentru asta sunt utilizate 3 autobuze arendate şi 10 din donație. Îmbucurător este faptul că anul trecut Consiliul raional Drochia a alocat 100.000 lei pentru transportarea elevilor din clasele de liceu.
Infrastructura și baza materială a instituțiilor de învățământ din raion, în general, corespunde Misiunii și asigurării cerințelor minime de organizare a procesului educațional. Toate instituțiile sunt dotate cu echipamente și inventar, au în dotare tehnică de calcul, de multiplicare, imprimante, conexiune internet. În 14 instituţii sunt instalate 23 de table interactive. În toate instituţiile din subordine sunt 62 proiectoare multimedia mobile şi 55 proiectoare multimedia fixe (montate în clasă). Pentru necesităţile administraţiilor Instituţiilor Publice sunt 105 computere. În 23 de biblioteci şcolare sunt câte unul și mai multe computere. 61 de computere sunt instalate în cabinetele metodice şi alte 196 – în sălile de clasă pentru utilizarea la lecţie. În cabinetele de informatică sunt instalate 489 computere, destinate celor 3132 elevi care studiază informatica (circa 6-7 elevi per computer).
Asigurarea condițiilor optime în instituțiile de învățământ din raionul Drochia este una din priorităţile majore ale tuturor factorilor de decizie. Gradul de pregătire a instituţiilor pentru anul de studii 2017-2018 a fost unul bun. Mijloacele financiare alocate în acest scop au constituit 5.457.068,2 lei.
Unul din compartimentele prioritare în realizarea calitativă a procesului educațional este asigurarea didactico-metodică. Elevii din clasele I-IX din instituțiile de învățământ sunt asigurați cu manuale școlare în mod gratuit. În anul curent de studii doar elevii din clasele liceale utilizează manualele prin intermediul Schemei de închiriere, gestionată de Fondul Special de Manuale.

Lasă un răspuns