Şase argumente de a învăța la IP LT „B.P.Hasdeu”

Perioada de admitere în instituțiile de învățământ pentru anul 2019 începe pe 1 septembrie. Instituția Publică Liceul Teoretic „B.P.Hasdeu” din orașul Drochia invită doritorii de a face studii de calitate să depună dosarele în această instituție.

Argument I. În contextul asigurării calităţii educaţiei, Instituţia Publică Liceul Teoretic „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia este supusă, în mod constant, aprecierii şi evaluării din partea beneficiarilor (elevi, părinţi, comunitate, societate în ansamblu), dar şi temerii unei admiteri  sub nivelul aşteptărilor, odată ce suntem unicul liceu clasic în raion. Succesul unei solicitări mai mari anume a liceului nostru presupune responsabilitatea majoră a instituției pentru serviciile educaţionale oferite, focalizarea pe rezultate de calitate, valorizarea capitalului uman cu accent pe competenţă, inovaţie şi diversificare. În aceste condiţii, modelul optim de instituţie ce poate să răspundă cerinţelor şi schimbărilor continue devine cel al „organizaţiei care învaţă”, la nivelul căreia întreg personalul este implicat într-un proces de formare continuă, unde sunt stimulate noi modalităţi de gândire, unde fiecare are libertatea de a aspira şi unde fiecare învaţă cum să înveţe alături de celălalt. Dat fiind că transformările ce se produc continuu în domeniul educaţiei generează noi noţiuni, concepte, orientări (ca exemplu Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice, Curriculum modificat) ce pot fi şi trebuie valorificate prin acţiuni bine orientate, formarea profesională continuă facilitează accesul către ele, astfel asigurându-se implicarea cadrelor didactice cât mai deplină în asigurarea eficacităţii activităţii educaţionale prin dezvoltarea continuă a competenţelor şi abilităţilor profesionale. Practica dovedeşte, că pentru a promova educaţia de calitate şi a forma personalităţi integre, cadrele didactice încadrate în activitatea educaţională trebuie să fie calificate în mai multe domenii ale educaţiei, perfecţionate prin mai multe cursuri/stagii, acţiuni la nivel local, raional, republican; este necesar ca ele să valorifice experienţa dobândită prin diverse forme de perfecţionare, oferite de diferite instituţii, să fructifice rezultatele cercetării educaţionale proprii, locale, naţionale, internaţionale; să favorizeze interdisciplinaritatea şi lucrul în echipă; să încurajeze inovaţia. În aceste condiţii formarea continuă a personalului devine o strategie-cheie a managementului calităţii capitalului uman, or, calitatea serviciilor educaţionale oferite de instituţia de învăţământ depinde esenţial de calitatea cadrelor didactice.  Toți  profesorii instituției noastre au susținut cursuri de formare, au perseverat spre un nou grad didactic: 4 cadre didactice dețin gradul didactic Superior, 7 – gradul didactic Întâi, 8 – gradul didactic Doi. În rezultatul evaluării externe a IP LT „B.P.Hasdeu” de către Direcția Educație Drochia,  în anul de studii 2018/2019, 50% din indicatorii  de calitate  evaluați au fost apreciați cu calificativul Foarte bine și  50% cu calificativul Bine.

Argument II. Deținem întâietatea în raion, la treapta de liceu, prin  rezultatele obținute la olimpiadele raionale și republican în anul de studii 2018-2019: 11 elevi – Locul I, 10 elevi – locul II, 6 elevi – locul III, 6 elevi – Mențiune. Discipolii noștri au dus faima liceului la etapa republicană prin: plasarea pe locul III la olimpiada de Limba și literatura română –Valeria Conea, clasa a XII-a, și Camelia Irodoi, clasa a X-a. La olimpiada republicană de Limba franceză – Camelia Irodoi a fost premiată cu diplomă de Mențiune. La concursul republican „La izvoarele înțelepciunii”, Ala Berladean, eleva clasei a XI-a, s-a plasat pe locul I, iar la etapa internațională, desfășurată în România, i s-a înmânat diplomă de gradul III.  Aceste eleve s-au bucurat și de bursa de merit a Consiliului raional. La acest capitol se înscriu și numeroasele rezultate lăudabile la competițiile sportive și în activitățile extracurs. Dar  o instituție de calitate nu se apreciază numai după rezultatele la olimpiade și concursuri.

Argument III. Fiecare absolvent de gimnaziu, când depune cerere de admitere în liceul nostru, se orientează spre rezultatele obținute de elevii noștri la examenul de bacalaureat. Visul lor este de a fi deținătorul unei diplome de bacalaureat cu rezultate bune și foarte bune. Am muncit anul precedent de studii, pornind de la succesul de 100% promovabilitate, obținut în sesiunea 2018. Rezultatele obținute în sesiunea 2019 de către elevi și cadrele didactice au fost pe măsura așteptărilor noastre. Din cei 77 candidați diploma de bacalaureat au obținut 76, ceea ce constituie 98,7 % promovabilitate, cu media generală 6,98. Unicul restanțier este de la profilul real. Deși nu sunt 100% promovabilitate, suntem mulțumiți de aceste rezultate, odată ce sunt înmatriculați în clasa a X-a chiar și cu media 5.00.

Argument IV. Aceste rezultate, atmosfera democratică, prietenoasă creată de elevi și profesori, confortul psihologic, starea de bine pentru elevii adolescenți, fiind numai clase de liceu X-XII, i-a determinat pe mulți absolvenți de gimnaziu să aleagă înstituția noastră. În ultimii 3 ani numărul elevilor la admitere a crescut: dacă în 2017 erau înmatriculați 96 elevi, apoi în 2018 – 98 elevi, iar în 2019, finisând numai I etapă de admitere, sunt înmatriculați 76 absolvenți din gimnaziile raionului. Avem disponile încă 24 de locuri. În fiecare an de studii se formează câte 4 clase: deocamdată solicitările sunt pentru o clasă profil real și 3 clase profil umanist.

Argument V. Baza materială, TIC Liceul dispune de o bază materială și tehnologică ce garantează rezultate bune la examenul de BAC. Elevii învață în 16 săli de clase; laboratoare de fizică, chimie, biologie; cabinet de informatică și o sală de festivitate, ele fiind dotate cu:

5 Table interactive, 29 calculatoare (folosite în predare), 12  Laptop-uri (folosite în predare), 16 Proiectoare, 8 Ecrane de proiecție, 7 Calculatoare (folosite în administrare), 8 Imprimante.

În ultimii 2 ani s-au atras investiții capitale în sumă de aproape un milion de lei. Din cele mai importante putem menționa: schimbarea a 60 % din ferestrele liceului, renovarea pragului, reparația rețelei electrice și a iluminării sălii de festivități, completarea cu TIC a sălilor de clasă și a cabinetului de informatică, instalarea a 9 camere de supraveghere  pentru asigurarea securității vieții și sănătății elevilor și angajaților instituției.

Argument VI. Suntem printre puținele licee din republică și unicul în raion, care a avut curajul de a selecta din Planul-cadru Modelul II, cu  discipline obligatorii, discipline la alegere și opționale, pentru profilul umanist 27 ore săptămânal și 28 ore pentru profilul real. Această opțiune oferă oportunități de învățare (cursuri opționale, concursuri școlare) adecvate aptitudinilor și intereselor elevilor, având astfel mai multe șanse să aleagă drumul potrivit în viață și să se pregătească pentru facultatea dorită și, implicit, pentru cariera visată.

În anul de studii 2019–2020, LT„B.P.Hasdeu” își propune să organizeze cursuri opționale cu certificare în domeniul jurnalismului, secretariatului, antreprenoriatului și IT, inițiind un proiect ambițios, ce se numește „Weekend creativ”.

Aloina UNGUREANU, directoare-adjunctă,

Instituția Publică Liceul Teoretic „B.P.Hasdeu”

 

Lasă un răspuns