Nicanor BABÎRĂ – lingvist şi pedagog

Nicanor BABIRA este primul şi unicul profesor universitar, doctor habilitat în filologia engleză, specialist în: Lingvistica generală, sociolingvistică, psiholingvistică; Lingvistica comparativ-istorică, tipologică şi comparată; Fonetica generală, particulară, comparată, experimentală; Filologia limbilor germanice; Didactica limbilor străine (5 specialităţi).

S-a născut la 23 august 1940 în satul Sofia, judeţul Bălţi, Basarabia. În 1958 a absolvit şcoala medie din satul natal. În 1959 devine student la Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Departamentul clasele primare, în 1960 se transferă la Facultatea de Limbi Străine, specialitatea Limbile Engleză şi Franceză. În 1963 este transferat la Facultatea Filologie Engleză a Institutului Pedagogic Unional din Moscova, pe care îl termină în 1965. După absolvire i se refuză angajarea la Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi „Alecu Russo”, de unde a fost transferat la Moscova şi este provizoriu repartizat la Catedra de Limbi Străine a Filialei AŞ a Federaţiei Ruse din Novosibirsk, apoi, după o pregătire specială, este re-repartizat în calitate de translator-interpret la Asociaţia Unională, “Mejteajpromeksport” a Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri din fosta Uniune…, însă, în legătură cu unele circumstanţe politice de moment, trimiterea în delegaţie în Nepal, Tanganyika, Republica Ghana nu a avut loc – amânare nedeterminată.
Începe activitatea pedagogică la Tiraspol, Şcoala nr.6 – instituţie cu predarea mai multor obiecte în limba engleză. Din decembrie 1965 este angajat temporar la USM, invitat fiind de rector în calitate de asistent la Catedra de Filologie Engleză; în 1966 este repartizat la USM ca tânăr specialist de către Ministerul Învăţămîntului din RM; devine lector (1968), lector superior (1989), conferenţiar (1993), profesor universitar (1999). În 1984 este doctorand în cadrul Catedrei de Lingvistică Generală şi Filologie Clasică a Universităţii de Stat, „Taras Şevcenko” din Kiev, şef de Catedră fiind Stanislav Semcinschi, dr. hab. în filologie, prof. univ., unde timp de un an îşi finalizează teza de doctorat sub conducerea dr. hab. în filologie, prof. univ. Larisa Skalozub. Tot la Universitatea de Stat din Kiev îşi susţine teza de dr. în filologie cu brio în 1987 cu tema: Dinamica articulatorie a diftongilor şi monoftongilor vorbirii moldoveneşti (în baza röntgenocinematografiei), specialitatea 10.02.19 – Lingvistica generală, sociolingvistica, psiholingvistica. Referenţi oficiali i-au fost prof. univ. dr. hab. Ludmila Zubkov (Moscova) şi conf. dr.Vladimir Zagaevschi (Chişinău), organizaţia de profil Universitatea de Stat din Cernăuţi, prof. univ. dr. hab. Victor Leviţchi, iar în 1996, la USM, şi pe cea de dr. hab. în filologie: Studiu comparativ-contrastiv al diftongilor în limba română şi engleză (în baza röntgenocinematogramelor, oscilogramelor, röntgenogramelor şi a spectrogramelor) – specialitatea 10.02.20 – Lingvistica comparativ-istorică, tipologică şi comparată, consultant ştiinţific Victor Banaru – dr. hab., prof. univ., referenţi oficiali i-au fost prof. univ. dr. hab. Tamara Brovcenko (Odesa), Raymund Piotrowschi (Sankt-Petersburg), Stanislav Semcinschi (Kiev).
Pe parcursul anilor, din 1965 până în prezent, cu excepţia unui interval de timp 1972-1989, când a fost silit să plece de la USM, pe motive politice, perioadă în care a activat ca profesor şcolar de limbi engleză, rusă, română şi educator-pedagog în şcoala naţională şi mixtă (română, rusă, engleză) din Chişinău, Tiraspol, Lozova, Băcioi, predă cursurile normative teoretice şi practice: Introducere în filologia limbilor germanice; Fonetica (comparativ-contrastivă); Lectura analitică; Lexicul; Gramatica; Lectura, Multilingvismul; Multiculturalismul; Gramatica comparată a limbilor înrudite şi cele neînrudite; Traducerea textelor autentice; Metode ştiinţifice de cercetare (cercetologia), Teoria limbii şi lingvistica contrastivă, Fonetica generală, contrastivă şi experimentală; Fonetica teoretică a limbii engleze; Didactica limbii engleze; Fonetica particulară a limbii engleze; Bazele investigaţiei ştiinţifice; Lexicologia limbii engleze; Sociolingvistica; Corespondenţa de afaceri; Gramatica comparată a limbilor engleze, germane, române, găgăuze, bulgare, ruse; Limba străină în învăţămînt; Formarea cuvintelor (derivarea) şi semantica; Probleme actuale ale frazeologiei în limbile engleze din punctul de vedere fonetic, gramatical şi lexical; Limba engleză contemporană (morfologia); Istoria limbilor germanice şi trăsăturile caracteristice; Limba engleză contemporană (sintaxa); Teoria şi metodologia curriculumului şcolar; Mass Media; Gramatica comparată a limbilor engleză şi română – în total 29.
Interesele ştiinţifice: Lingvistica generală, contrastivă, comparată, sociolingvistica, psiholingvistica, lingvistica română, lingvistica engleză, lingvistica aplicată; Filologia limbilor romanice; Dinamica sunetelor compuse în baza limbilor: română, găgăuză, rusă, bulgară, engleză, franceză, germană, italiană; Pedagogia, Psihologia; Fonetica generală, Fonetica particulară; Fonetica limbii române; Fonetica limbii găgăuze; Fonetica limbii engleze; Metodologia predării limbilor străine; Metodologia predării limbii engleze; Pregătirea şi elaborarea materialelor didactice: fonetice, gramaticale; Sunetele compuse în limbile germanice, romanice, slave, turcice; Dinamica articulatorie a sunetelor în catena vorbirii; Fonetica contrastivă şi experimentală; Didactica limbii engleze în şcoala naţională (preuniversitară, universitară, postuniversitară).
Limbile de lucru ale profesorului Nicanor Babîră sunt româna, engleza, franceza, germana, rusa; limbile investigate sunt româna, engleza, franceza, germana, rusa, găgăuza, bulgara.
Are 378 publicaţii în limbile română (246), engleză (55), franceză (2), germană (3), ucraineană (9), rusă (63); în Republica Moldova – 335, peste hotarele ei – 43. Lucrările publicate de prof. N.Babîră se clasifică în: 5 studii publicistice; traduceri – 4; lucrări lingvistico-didactice – 319: a) studii teoretico-lingvistice – 195; b) Studii metodico-aplicative -124.
Pentru rezultate remarcabile net superioare în ştiinţa lingvistică şi didactica limbii engleze prof. Nicanor Babîră este recomandat pentru a fi inclus în ediţiile internaţionale ale savanţilor din lume (în unele deja acceptat) ale Institutului American Bibliografic (ediţiile XII, XIII), precum şi în publicaţiile internaţionale pentru intelectuali “Who is Who” şi “2000 Outstanding People of the 20th Century” din Cambridge. În total 45 de publicaţii bibliografice naţionale şi internaţionale.
Prof. Nicanor Babîră este membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din Republica Moldova (2001); membru al Colegiului de redacţie a revistei “Мова та iсторiя” din Kiev (2005); membru al Colegiului de redacţie al revistei “Limbaj şi context” fondată în cadrul US “Alecu Russo” din Bălţi; membru al Asociaţiei Naţionale de Lingvistică Aplicată din Rusia (2006); membru al Comitetului de organizare a Conferinţei Ştiinţifice dedicată Aniversării XXX a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, 3 martie 1994, USM.
Investigaţiile ştiinţifice ale prof. Nicanor Babîră sunt cunoscute în România (Bucureşti, Iaşi, Suceava, Constanţa), SUA (Carolina de Nord), Marea Britanie (Cambridge); Germania (Frankfurt/Main); Ucraina (Kiev, Lvov, Cernăuţi, Odesa); Bielorusia (Minsk); Georgia (Tbilisi); Kazahstan (Alma-Ata, Nur-Sultan); Federaţia Rusă (Moscova, St.-Petersburg, Ekaterinburg, Kolomna, Kazan).

Zinaida CAMENEV, doctor în ştiinţe,
conferenţiar universitar

Nicanor BABÎRA
Nicanor BABÎRA

Lasă un răspuns