„Activități”…sub sabia lui  Damocle

 

Screenshot_1

M-au făcut să scriu aceste rânduri zecile de întrebări, la care sunt nevoit să răspund, în special, angajaților-pensionari, ocupați în procesul educațional din instituțiile raionului.

 

Totodată, art. 55, al. (1), lit.f) constată, că acest CIM se încheie cu persoanele pensionate, conform legislației în vigoare, pentru limită de vârstă ori vechime în muncă (sau care au obținut dreptul la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în muncă) și nu sunt încadrate în câmpul muncii – pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părți în condițiile art. 54, al.(2) și art. 68, al.(1) și (2). Dobândirea de către angajat a statutului de pensionar încă nu-i dă dreptul angajatorului să constrângă salariatul la semnarea unui acord suplimentar de transferare a acordului de pe perioadă nedeterminată în unul pe perioadă determinată. Spre aceasta ne îndeamnă și încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-2277/16 de la 12 octombrie 2016.

Dacă angajatul-pensionar este de acord să modifice CIM, atunci se încheie suplimentar un acord adițional doar referitor la termenele de valabilitate a CIM (art.49, al.(1), lit.c) CM ). Acest document se întocmește în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, și este parte componentă a CIM. De asemenea amintim, că contractul de muncă, încheiat cu angajatul-pensionar, lejer poate fi reziliat, în baza art. 86, al.(1), lit y (prim) a CM (deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă). În acest caz salariatul pensionar este preîntâmpinat, în scris, despre eliberarea din funcție cu 14 zile calendaristice înainte (art. 184, al.(1), lit.c). Practica demonstrează, că încheierea  a noi contracte de muncă cu pensionarii angajați pe durată determinată este una impusă. Legislația muncii interzice expres încheierea CIM pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor și garanțiilor prevăzute pentru salariații angajați pe durată nedeterminată (art.54, al.(4) CM). Cerința dură a directorilor, impusă de conducerea de vârf a Direcției Educație (DE) din raion, este una ilegală, încălcându-se mai multe drepturi ale salariaților.

Astfel de CIM pe durată determinată dau posibilitate angajatorului de a se „debarasa” de salariații disciplinați, competenți, dar „neconvenabili”. Angajând pensionarii de la 1 septembrie până la 31 mai a anului viitor, se „valorifică” o oarecare economie. Paradoxal, dar așa este. Pensionarul a lucrat un an întreg școlar, dar lui i se acordă doar 46 de zile de concediu în loc de 62. Iar la 1 septembrie este din nou angajat, tot pe perioadă determinată, deoarece tânărul specialist, după absolvirea universității, n-a binevoit să activeze în școală. Este pericol a nu se preda obiectul profesat de pensionar. Ca urmare, se încalcă și dreptul copilului la o instruire completă.

O altă absurditate a acestei dispoziții ilegale este aceea că, dacă angajatul-pensionar dorește să plece pe o foaie balneară, nu are dreptul, căci i s-a întrerupt stagiul de muncă, iar foaia o poate primi doar după un an calendaristic, întreg, de muncă. Reiese, că pensionarul foaie sanatorială nu poate primi nicicând, deoarece activitatea de muncă i se fragmentează, din an în an, conștient, de angajator. Dar și Casa Teritorială de Asigurări Sociale din teritoriu, la rândul ei, nu-i poate propune o foaie balneară, deoarece el este angajat. Iar pentru cei angajați foile balneare se repartizează în colectivele de muncă. Potrivit art. 9, al.(3) din Legea RM nr. 289  privind îndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale din 22.07.2004, salariaților cu CIM pe durată determinată concediile medicale li se achită pe perioada cât persoana activează. Dacă CIM este întrerupt de la 31 mai până la 31 august, concediile medicale pentru acest răstimp nu se achită.Prin urmare, angajatul-pensionar nu are dreptul nici la o recuperare adecvată a sănătății, în special, în perioada de vară, căci nu este angajat, iar polița medicală se dezactivează până la 1 septembrie. Oare în acest mod oribil trebuie răsplătită străduința angajatului-pensionar, când acesta activează creator, din suflet și dă curs liber relațiilor în societate?

Un impact colosal, crud al acestor angajări ilegale îl simt pensionarii-pedagogi la reevaluarea pensiilor. E strigător la cer, când angajatul știe, că a lucrat 10 ani școlari consecutivi după ieșirea la pensie, dar la recalculare se iau în calcul doar 7 ani și jumătate. Acesta este prețul celor 16 zile de concediu, care „fac  economiile” bizare, pentru care pledează angajatorii și elita cleptocrată a Direcției Educație. Anume din pricina acestora nu li se pot evalua just martirilor învățământului eforturile depuse. Mă miră des întrebările unor conducători: da ce fac pensionarii angajați în luna august? Le pot răspunde sigur: ceea ce fac și ceilalți profesori – activități de evaluare a planurilor educaționale individualizate și de predare-învățare-evaluare. Anume în luna august se pune fundamentul calității predării obiectului prin participarea profesorului la atelierele pe obiecte, organizate de Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului  (OLSD), la care se aduc la cunoștință ultimele modificări ale curriculei, ale metodelor de predare-învățare. Să nu cunoască aceste lucruri directorii de instituții, diriguitorii direcției? Dacă le cunosc, atunci de ce se tot întreabă cu ce se ocupă profesorii-pensionari în luna august? Art. 55 (prim), al.(1) al CM spune franc: Nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților angajați pe o durată determinată în raport cu salariații permanenți, care prestează o muncă echivalentă în aceeași unitate… Angajarea pensionarilor-pedagogi abia în luna septembrie este o interdicție a cadrelor didactice la oportunitățile de instruire (art. 55 (prim), al. (2), lit.b) ).

Doi ani în urmă, un profesor-pensionar din raion, grad didactic superior, și-a făcut stagierea, pe cont propriu, peste hotare. Întorcându-se în țară, în august s-a inclus în cursurile organizate în teritoriu de ministerul de resort. Acestui profesor i s-a acordat concediu doar de 46 de zile după un an de lucru, conform directivei organului local în domeniul învățământului. Când directorul a aflat că profesorul în cauză frecventează atelierul pe obiect, a conștientizat greșeala comisă, acordându-i concediul complet și prolongându-i CIM până la finele lunii august. Acest director, cu regret, a fost doar de unul singur. Dar câți directori măgulesc profesorii-pensionari să participe la lucrul atelierelor pe obiecte din luna august, pe cont propriu, cu condiția că vor fi reangajați de la 1 septembrie?

Asupra acestei probleme m-am expus nu o singură dată. La Conferința pedagogilor, din august  2018, detaliat am comunicat despre aceste ilegalități. Apropo: acestea erau și concluziile Consiliului General al sindicatului de ramură în urma unei vizite de o zi în raion din octombrie 2017, cum se practica atunci. Însă s-a dorit a nu fi auzite. Ba mai mult ca atât, discursul meu a fost imprimat la telefonul mobil, apoi „discutat și comentat” cu unii „prieteni” ai Sindicatului Educației și Științei.

Dar, oricât n-ai tăinui sula în sac, va veni vremea când aceasta va înțepa pe cineva. Începând cu 1 ianuarie, curent, Inspecția Muncii de Stat (ITM) a revenit la funcțiile anterioare. Inspectând unul din liceele raionului, printre multe alte neajunsuri, Inspecția Teritorială a Muncii Drochia le-a dezvăluit și pe cele menționate mai sus. La o discuție, pe care am avut-o cu un inspector al ITM Drochia la inceput de februarie 2021, s-a subliniat, că în acel liceu aceleași persoane au fost angajate vre-o 5-7 ani la rând în aceleași funcții, de fiecare dată întocmindu-li-se noi CIM. Unele din ele erau chiar nesemnate de ambele părți. În cazul dat ITM, în baza art. 54, al.(5) al CM, poate considera angajarea acelor salariați pe durată nedeterminată,  iar angajatorul amendat cu o sumă exorbitantă. Angajaților li se pot face recalculări pentru angajările incorecte pentru ultimii 3 ani (art. 355, al.(1), lit b) CM). Iar acum mă întreb din nou retoric: „economiile” bizare, despre care vorbeam mai sus, n-au fost făcute pentru achitarea amenzilor și a recalculărilor celor nedreptățiți? Am încercat printr-o scrisoare, ce solicita mai multe întrebări, atenționarea directorilor la problemele elucidate după întrevederea de la Inspecția Teritorială a Muncii. Totodată îndemnam conducătorii instituțiilor la încheierea CCM, în care să se specifice, că angajarea acestei categorii de angajați să fie până la finele lunii august. Aceasta este și o cerință a pct.10 al Convenției Colective în domeniul educației pentru a. 2021-2025 (nivel de ramură). Dar n-a trecut mult timp și la întâlnirea on-line cu directorii din 15 februarie, curent,  sabia lui Damocle a reapărut din nou de asupra capetelor directorilor, vociferând: profesorii-pensionari vor activa numai până la 31 mai.

Tot din pricina acestui punct al Convenției se tărăgănează semnarea CCM în colective. Semnatarii din partea administrațiilor nu cunosc clauzele art. 12 al CM: Clauzele din CIM, din CCM și din Convențiile Colective sau din alte acte juridice emise de autoritățile administrației publice…, care înrăutățesc situația salariaților în comparație cu legislația muncii, sunt nule și nu produc efecte juridice. Dar angajarea până la 31 mai, după cum afirmă articolul menționat, tocmai „înrăutățesc situația salariaților”. Deci, dorește cineva sau nu, dar acest punct în CCM trebuie să persiste, așa cum este scris în Convenție.

După cum se vede, tratarea într-un asemenea mod dezgustător și infect a problemei de angajare a dascălilor-pensionari nu are nici performanțe, dar nici suport logistic și strategic. Căci, fiind în deficit de cadre în școli, după atâtea încălcări ale drepturilor lor, pensionarii pot să refuze a mai preda obiectele la care nu sunt profesori tineri. Și cine va pierde în aceste situații? În primul rând, copiii, societatea, apoi școala și cadrele didactice. Ideile de nerespectare a drepturilor salariaților-pensionari, de ani de zile, se implementează de Direcția Educație cu multă osârdie și înverșunare, în special, printre directori. Se simte o imixtiune directă a OLDS în treburile instituțiilor educaționale, lucru inadmisibil, deoarece fiecare unitate activează de sine stătător.

Cu câțiva ani în urmă, întorcându-ne de la Ziua lucrătorilor din învățământ, marcată cu un grup de directori în capitală, am încercat să-l conving pe directorul, ce stătea alături, să-i angajeze pe dascălii-pensionari măcar până la 15-20 iunie, motivând, că unii din ei pot fi diriginți de clasă, lingviștii și matematicienii pot avea examene de absolvire în clasele IX-a. Dar am primit un răspuns ce întrece cu mult etica pedagogică: „Nu-i nimic strașnic. Ei și-au făcut lecțiile, banii și-au primit. Chiar nu mai avem nevoie de ei. Dar examenele le vom da noi cumva”. În cazul dat nu-i încălcăm noi oare dreptul pedagogului-pensionar să-și vadă rezultatele muncii de un an de zile, chiar dacă în CM nu este indicat un asemenea drept? Dar aici mai apare o anormalitate. La trecerea notelor de la examenele de absolvire în catalog, pentru a aduce registrul în ordine la finele anului, sunt invitați tot pensionarii-diriginți și pe obiectele la care au avut examene, cu toate, că sunt eliberați din funcție la 31 mai. Chipurile, un an întreg ați primit banii pentru diriginție sau la obiect și trebuie să duceți lucrul până la capăt.

Astăzi, se pare, la toate aceste fărădelegi s-a pus punct. Zilele trecute „Monitorul Oficial” al RM din 9 aprilie a publicat Legea nr. 38 din 19 martie 2021, ce aduce unele modificări la art. 299 CM. Aceste modificări cheamă la excluderea acelor încălcări pe care le fac angajatorii față de dascălii pensionari: Cadrele didactice din instituțiile de învățământ, angajate în baza CIM pe durată determinată, conform art. 55, pe o perioadă de, cel puțin un an de studii, beneficiază de un concediu de odihnă plătit cu durata prevăzută la al.(1) din prezentul articol,  – spune noua modificare. Adică concediul unui profesor-pensionar, care a activat un an întreg școlar, va fi de 62 de zile, dar nu de 46, cum li se acorda. Prin urmare, cadrul didactic activează până după 1 august. Exact așa cum cere Convenția Colectivă de Muncă (nivel de ramură). Numai respectând aceste modificări, vor fi excluse și acele încălcări, comise de directorii de instituții. Într-un cuvânt, cerințele FSEȘ, în special, ale Consiliului raional Drochia al FSEȘ, au fost auzite. Ne rămâne numai să le onorăm.

Respectarea legii, omenia, cinstea, adevărul sunt particularități ce-l duce pe om înainte. Învățătura, cunoștințele sunt necesare oamenilor, copiilor. Dar respectarea legilor este datoria sacră a tuturor, în special, a cadrelor de conducere din unitățile educaționale și din OLSD. Încă Socrate – filozof grec din sec. III până la Hristos, spunea: „Să mă dezic de propriile principii?… Dacă noi nu vom respecta legile și principiile Țării, atunci la cât valorează învățătura noastră?”

Răspunsul la întrebarea lui Socrate și-l poate da fiecare în parte.

Dumitru ENI, președintele CR Drochia al FSEȘ   

Lasă un răspuns